Hóa đơn điện tử

Mục lục bài viết

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là một hình thức thanh toán điện tử. Phương thức hóa đơn điện tử được sử dụng bởi các đối tác thương mại, chẳng hạn như khách hàng và nhà cung cấp của họ, để trình bày và giám sát các tài liệu giao dịch giữa nhau và đảm bảo các điều khoản trong thỏa thuận giao dịch của họ được đáp ứng.

Tham khảo tại đây

hóa đơn điện tử là gì

Hình 1. Hóa đơn điện tử là gì? 

Quy định hóa đơn điện tử gồm các loại hóa đơn điện tử viettel, vnpt, fpt, evn, bkaw,… là các mẫu hóa đơn phổ biến hiện nay.

2. Quy định về mẫu hóa đơn điện tử

Lưu ý: Số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và theo trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo đáp ứng quy định về hóa đơn điện tử chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

 1. a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 2. b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
 3. c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
 4. d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.
 5. e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.
 6. g) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.

quy định về hóa đơn điện tử

Hình 2. Các quy định về hóa đơn điện tử

3. Cách tra cứu hóa đơn điện tử

Bước 1: Truy cập vào website: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Chọn : Thông tin hóa đơn biên lai -> Hóa đơn -> Tra cứu một hóa đơn

tra cứu hóa đơn điên tử

Hình 3. Tra cứu các quy định về hóa đơn

Bước 2: Điền các thông tin ở mục Điều kiện tra cứu:

 • Mã số thuế người bán
 • Mẫu số
 • Ký hiệu hóa đơn
 • Số hóa đơn
 • Hóa đơn bưu chính viễn thông: để trống
 • Nhập mã xác thực

-> Bấm vào ô tìm kiếm.

cách tra cứu hóa đơn điện tử

Hình 4. Điều kiện tra cứu các quy định hóa đơn

Bước 3:

Bấm vào mục Kết quả tra cứu.

Nếu mẫu hóa đơn hợp lệ, bạn sẽ có được thông tin kết quả hoàn chỉnh.

Trường hợp thông tin bị thiếu:

 • Nếu bạn chỉ nhận được thông tin người bán hàng hóa dịch vụ, phần thông tin hóa đơn (bên dưới) bị trống thì có nghĩa là mẫu hóa đơn đó không hợp pháp theo quy định về hóa đơn điện tử. Lý do là doanh nghiệp chưa đăng ký hóa đơn điện tử hoặc chưa công bố lên Cổng thông tin quốc gia.

cách xuất hóa đơn điện tử

Hình 5. Kiểm tra kết quả tra cứu quy định hóa đơn điện tử

3.1 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử gồm 3 bước đơn giản nhanh chóng như sau:

 1. Đăng ký quyết định phát hành với cơ quan thuế (Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC).
 2. Thông báo phát hành hoá đơn điện tử theo Mẫu. (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC).
 3. Phát hành HĐ điện tử.

thông báo phát hành hóa đơn

Bạn có thể tải mẫu tại đây

3.2 In hóa đơn điện tử

Sau khi tra cứu thông tin hóa đơn điện tử xong, bạn nhập vào mục Xem hóa đơn và chọn phần hóa đơn bạn cần xem hoặc tìm kiếm các hóa đơn liên quan đến dịch vụ mà bạn sử dụng.

Sau đó, bạn nhấp vào hóa đơn đó và chọn vào mục tải về máy tính và in hóa đơn.

Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp sẽ cần hủy hóa đơn điện tử vì lí do viết sai thông tin. Bạn ó thể tham khảo mẫu ngay bên dưới.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số ..../BBTHHĐ

  

         - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

         - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 

Hôm nay, ngày … /…/20.... chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  CÔNG TY....

Địa chỉ: ..............................................................................................

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………....................   Chức vụ: …………….

BÊN BÁN: CÔNG TY..........................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………....................   Chức vụ: …………….

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

Hoá đơn bị huỷ số: ………... do ……………………..… phát hành ngày ………..

Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT

Tên hàng hoá, dịch vụ    

Đơn vị tính   

  Số lượng       

Đơn giá   

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng      ……………...

Thuế GTGT   ……………...

Tổng số          ……………...

(Bằng chữ:…………………………………………………)

 1. Lý do huỷ hoá đơn: .............. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết

không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị

pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Bạn có thể tải mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại đây

4. Thông tư 32 về hóa đơn điện tử

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Lĩnh vực, ngành:

Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán

Nơi ban hành:

Chính phủ

Người ký:

Trần Xuân Hà

Ngày ban hành:

17/01/2019

 hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

Giải đáp câu hỏi về hóa đơn điện tử

Tải ngay mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử tại đây

Hỏi: Hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không?

Trả lời: Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC mục a, khoản 2, điều 16, khi doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt. 

thông tư 32 về hóa đơn điện tử

Xem thêm các thắc mắc về Quy định hóa đơn điện tử

Hỏi: Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử có gì khác biệt?

Dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc có ghi rõ: HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ kèm các thông tin sau:

+ Họ và tên,

+ Chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi,

+ Thời gian thực hiện chuyển đổi.

Chia sẻ bài viết này:

Tổng lượt bình luận: {{totalComments}} - Tổng lượt trả lời: {{totalReplies}}


{{comment.users.user_name}} {{fanpageName}} Đã bình luận vào lúc {{comment.created_at}}

{{comment.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{comment.content}}

{{comment.users.user_name}} {{fanpageName}}

{{reply.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{reply.content}}

Bạn cần tư vấn?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!

Email
chat_icon
Chat
Hotline
chat_icon
Messenger
chat_icon
Zalo
Scroll top
Gửi lời nhắn đến chúng tôi

Liên hệ

Bạn cần được tư vấn? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn đã gửi thông tin thành công, chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ tư vấn bạn trong thời gian sớm nhất!