Cổ phần là gì? Các loại cổ phần trong công ty cần nắm rõ 

Mục lục bài viết

Năm quyền kinh tế của cổ đông đóng góp Cổ phần trong công ty:

 • Được chia cổ tức
 • Quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành
 • Quyền chuyển nhượng và định đoạt cổ phần sở hữu
 • Quyền yêu cầu công ty/doanh nghiệp mua lại cổ phần
 • Quyền được phân chia tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản

Năm quyền không có tính chất kinh tế trong quy định về cổ phần:

 • Quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
 • Quyền tiếp nhận thông tin
 • Quyền được triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
 • Quyền đề cử người quản lý
 • Quyền yêu cầu huỷ bỏ quyết định của cơ quan quản lý

Mệnh giá cổ phần chính là giá trị danh nghĩa của một cổ phần, được in trên mặt của cổ phiếu, trái phiếu hoặc các công cụ tài chính khác quy đổi”

2. Các loại cổ phần

Điều 113. Các loại cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014 Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người/tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông được coi là cổ đông phổ thông.

Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần còn có thể có các cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm:

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức;
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
 • Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

các loại cổ phần

2.1 Cổ phần phổ thông

Cổ phần phổ thông là gì ? đây là cổ phần bắt buộc phải có của công ty cổ phần. 

Cổ đông sáng lập phải sở hữu lớn hơn 20% cổ phần. Bên cạnh đó một số hạn chế về quyền của các cổ đông sáng lập đối với loại cổ phần phổ thông mà họ sở hữu là trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không được sang nhượng cổ phần.

Phổ theo Điều 114 của Luật Doanh Nghiệp 2014, cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có các quyền và lợi ích sau:

 • Tham gia Đại hội đồng cổ đông và có quyền biểu quyết
 • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 • Ưu tiên mua cổ phần mới lúc phát hành
 • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác
 • Được cung cấp các thông tin về công ty, cổ phần hay đại hội đồng cổ đông.
 • Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Cổ phần phổ thông tiếng anh là gì ? Chính là Ordinary shares

2.2 Cổ phần ưu đãi

Luật Doanh Nghiệp năm 2014 cho phép Công ty được phát hành 4 loại cổ phần ưu đãi vậy cổ phiếu ưu đãi là gì ? hãy cùng tìm hiểu dưới đây.

2.2.1 Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi là cổ phần có số biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một CP ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quyết định. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Theo Điều 116 của Luật Doanh Nghiệp 2014, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền và lợi ích sau:

 • Sau 3 năm từ lúc đăng ký kinh doanh, ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập không còn hiệu lực, chuyển từ cổ phần ưu đãi biểu quyết thành cổ phần phổ thông.
 • Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau: biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết đã được Điều lệ công ty quy định; đồng thời được hưởng các quyền khác như cổ đông phổ thông ngoại trừ việc chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết đó cho người khác.

2.2.2 Cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

cổ phần ưu đãi cổ tức

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức do điều lệ công ty quy định hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định.

Cổ đông ưu đãi cổ tức có các quyền sau Theo quy định Điều 117, Luật Doanh Nghiệp 2014:

 • Nhận cổ tức theo quy định.
 • Nhận phần TS còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn trả khi công ty giải thể hoặc phá sản.
 • Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Vốn cổ phần là gì? Là số tiền do cổ đông đóng góp

2.2.3 Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ quyền là không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị.

2.2.4 Cổ phần ưu đãi khác

Luật doanh nghiệp 2014 cho phép các loại “cổ phần ưu đãi khác” do điều lệ công ty quy định. Do vậy, nếu công ty muốn phát hành một loại cổ phần ưu đãi cụ thể chưa được quy định rõ ràng trong Luật doanh nghiệp 2014, điều lệ cần quy định loại cổ phần ưu đãi đó.

3. Bán cổ phần

Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần của công ty.

Theo quy định, giá bán của cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.

4. Chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông góp vốn chuyển nhượng lại cổ phần của mình cho một cổ đông khác:

 • Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày Công Ty được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác.
 • Chỉ được chuyển nhượng CPPT của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Nếu cổ đông sáng lập còn lại không chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần cho người ngoài thì cổ đông dự định chuyển nhượng có quyền yêu cầu các cổ đông còn lại hoặc Công ty mua lại số cổ phần trong dự định chuyển nhượng đó.

cổ phần là gì

Chia sẻ bài viết này:

Tổng lượt bình luận: {{totalComments}} - Tổng lượt trả lời: {{totalReplies}}


{{comment.users.user_name}} {{fanpageName}} Đã bình luận vào lúc {{comment.created_at}}

{{comment.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{comment.content}}

{{comment.users.user_name}} {{fanpageName}}

{{reply.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{reply.content}}

Bạn cần tư vấn?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!

Email
chat_icon
Chat
Hotline
chat_icon
Messenger
chat_icon
Zalo
Scroll top
Gửi lời nhắn đến chúng tôi

Liên hệ

Bạn cần được tư vấn? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn đã gửi thông tin thành công, chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ tư vấn bạn trong thời gian sớm nhất!